0888889366
timeline_post_file655b5c6d33f8f-16.webp

Bí quyết thực hiện thủ tục bổ nhiệm phụ trách kế toán hiệu quả

Phụ trách kế toán là gì?

Theo Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, phụ trách kế toán là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý và thực hiện công việc kế toán của đơn vị kế toán. Dưới đây là các điều khoản quan trọng về phụ trách kế toán:

Bố trí kế toán trưởng:

 • Đơn vị kế toán phải có bố trí kế toán trưởng trừ trường hợp được quy định khác. Trong trường hợp chưa bổ nhiệm kế toán trưởng, đơn vị có thể bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời hạn tối đa của việc bố trí người phụ trách kế toán là 12 tháng.

Phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán:

 • Các đơn vị kế toán nhà nước phải có phụ trách kế toán, không bắt buộc bổ nhiệm kế toán trưởng. Điều này áp dụng đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.

Thời hạn bổ nhiệm và bổ nhiệm lại:

 • Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng là 5 năm đối với đơn vị kế toán nhà nước. Sau thời gian này, cần thực hiện quy trình bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Đối với phụ trách kế toán, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, sau đó cũng cần thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.

Bàn giao công việc khi thay đổi:

 • Khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp luật phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán. Thông báo về sự thay đổi cũng phải được đưa ra cho các bộ phận và cơ quan liên quan.

Trách nhiệm của kế toán mới:

 • Kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Ngược lại, kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm trong thời gian mình phụ trách.

Hướng dẫn của Bộ Nội vụ:

 • Bộ Nội vụ hướng dẫn các quy định về phụ cấp, trách nhiệm công việc, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng và phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Hồ sơ bổ nhiệm phụ trách kế toán: Quy trình và Giấy tờ cần thiết

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư 04/2018/TT-BNV, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, và bố trí phụ trách kế toán cần bao gồm các giấy tờ sau đây:

Sơ yếu lý lịch:

 • Bản sao sơ yếu lý lịch cần được xác nhận bởi đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến kế toán, tuỳ theo yêu cầu của vị trí cụ thể được bổ nhiệm.

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng:

 • Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, chứng minh năng lực chuyên môn cần thiết cho vai trò và trách nhiệm của phụ trách kế toán.

Xác nhận từ đơn vị kế toán:

 • Xác nhận về thời gian thực tế làm việc tại các đơn vị kế toán trước đó, được thực hiện qua mẫu số 01/GXN hoặc mẫu số 02/GXN theo quy định của Thông tư.

Văn bản đề nghị bổ nhiệm:

 • Văn bản này do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu, trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư.

Lưu ý rằng, việc chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm phụ trách kế toán cần tuân theo quy định cụ thể của Thông tư 04/2018/TT-BNV để đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ theo quy định pháp luật.

Thủ tục bổ nhiệm phụ trách kế toán

Theo quy định của Điều 7 Thông tư 04/2018/TT-BNV, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, và bố trí phụ trách kế toán được thực hiện theo các quy định chi tiết dưới đây:

Bổ nhiệm Kế toán trưởng:

 • Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 5, người đứng đầu đơn vị kế toán lập hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toàn trưởng. Cơ quan nội vụ và cơ quan tài chính sẽ thẩm định hồ sơ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sẽ quyết định trong trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 5.

Bổ nhiệm Phụ trách kế toán:

 • Đối với các trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6, người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định việc giao tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý lập hồ sơ để bổ nhiệm phụ trách kế toán; bố trí phụ trách kế toán.

Quy trình Bổ nhiệm lại:

 • Thủ tục bổ nhiệm lại kế toàn trưởng, phụ trách kế toán sẽ được thực hiện tương tự như quy trình bổ nhiệm kế toàn trưởng, phụ trách kế toán.

Thời điểm xem xét:

 • Người đứng đầu đơn vị kế toán phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại ít nhất 90 ngày trước khi hết thời hạn bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm lại phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

Bổ nhiệm sau thời hạn nghỉ hưu:

 • Đối với kế toàn trưởng, phụ trách kế toán là công chức, viên chức, khi hết thời hạn bổ nhiệm và gần thời điểm nghỉ hưu, có quy định kéo dài thời gian giữ chức danh cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Câu hỏi liên quan

Câu hỏi: Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán là gì?

Trả lời: Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán là một văn bản chính thức do cấp quản lý có thẩm quyền ban hành để chỉ định người sẽ giữ trách nhiệm quản lý và thực hiện các công việc kế toán trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Câu hỏi: Quy định về người phụ trách kế toán như thế nào?

Trả lời: Quy định về người phụ trách kế toán bao gồm các quy tắc, quyền lợi, và trách nhiệm của người đảm nhiệm vị trí này, được xác định bởi các văn bản pháp luật và quy định nội bộ của tổ chức. Nó cũng mô tả các yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho người giữ vị trí này.

Câu hỏi: Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp như thế nào?

Trả lời: Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp bao gồm việc lập hồ sơ đề nghị, thẩm định hồ sơ bởi cơ quan có thẩm quyền, và quyết định bổ nhiệm do người đứng đầu đơn vị hoặc cơ quan quản lý cấp cao ban hành. Quy trình này đảm bảo đội ngũ kế toán đủ chất lượng và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Câu hỏi: Nhiệm vụ của phụ trách kế toán là gì?

Trả lời: Nhiệm vụ của phụ trách kế toán là quản lý và thực hiện công việc kế toán trong đơn vị, đảm bảo sự chính xác, minh bạch, và tuân thủ các quy định pháp luật. Phụ trách kế toán cũng chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính và hỗ trợ kiểm toán nếu cần thiết.

Câu hỏi: Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng làm thế nào?

Trả lời: Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng bao gồm việc thực hiện quy trình đánh giá, xem xét hồ sơ, và ban hành quyết định bổ nhiệm lại. Thời điểm xem xét và quyết định bổ nhiệm lại phải tuân theo các quy định pháp luật và đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình quản lý nhân sự.

 

Văn An
14 ngày trước
Bí quyết thực hiện thủ tục bổ nhiệm phụ trách kế toán hiệu quả
Phụ trách kế toán là gì?Theo Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, phụ trách kế toán là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý và thực hiện công việc kế toán của đơn vị kế toán. Dưới đây là các điều khoản quan trọng về phụ trách kế toán:Bố trí kế toán trưởng:Đơn vị kế toán phải có bố trí kế toán trưởng trừ trường hợp được quy định khác. Trong trường hợp chưa bổ nhiệm kế toán trưởng, đơn vị có thể bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời hạn tối đa của việc bố trí người phụ trách kế toán là 12 tháng.Phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán:Các đơn vị kế toán nhà nước phải có phụ trách kế toán, không bắt buộc bổ nhiệm kế toán trưởng. Điều này áp dụng đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.Thời hạn bổ nhiệm và bổ nhiệm lại:Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng là 5 năm đối với đơn vị kế toán nhà nước. Sau thời gian này, cần thực hiện quy trình bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Đối với phụ trách kế toán, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, sau đó cũng cần thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.Bàn giao công việc khi thay đổi:Khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp luật phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán. Thông báo về sự thay đổi cũng phải được đưa ra cho các bộ phận và cơ quan liên quan.Trách nhiệm của kế toán mới:Kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Ngược lại, kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm trong thời gian mình phụ trách.Hướng dẫn của Bộ Nội vụ:Bộ Nội vụ hướng dẫn các quy định về phụ cấp, trách nhiệm công việc, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng và phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.Hồ sơ bổ nhiệm phụ trách kế toán: Quy trình và Giấy tờ cần thiếtTheo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư 04/2018/TT-BNV, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, và bố trí phụ trách kế toán cần bao gồm các giấy tờ sau đây:Sơ yếu lý lịch:Bản sao sơ yếu lý lịch cần được xác nhận bởi đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền.Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ:Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến kế toán, tuỳ theo yêu cầu của vị trí cụ thể được bổ nhiệm.Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng:Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, chứng minh năng lực chuyên môn cần thiết cho vai trò và trách nhiệm của phụ trách kế toán.Xác nhận từ đơn vị kế toán:Xác nhận về thời gian thực tế làm việc tại các đơn vị kế toán trước đó, được thực hiện qua mẫu số 01/GXN hoặc mẫu số 02/GXN theo quy định của Thông tư.Văn bản đề nghị bổ nhiệm:Văn bản này do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu, trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư.Lưu ý rằng, việc chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm phụ trách kế toán cần tuân theo quy định cụ thể của Thông tư 04/2018/TT-BNV để đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ theo quy định pháp luật.Thủ tục bổ nhiệm phụ trách kế toánTheo quy định của Điều 7 Thông tư 04/2018/TT-BNV, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, và bố trí phụ trách kế toán được thực hiện theo các quy định chi tiết dưới đây:Bổ nhiệm Kế toán trưởng:Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 5, người đứng đầu đơn vị kế toán lập hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toàn trưởng. Cơ quan nội vụ và cơ quan tài chính sẽ thẩm định hồ sơ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sẽ quyết định trong trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 5.Bổ nhiệm Phụ trách kế toán:Đối với các trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6, người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định việc giao tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý lập hồ sơ để bổ nhiệm phụ trách kế toán; bố trí phụ trách kế toán.Quy trình Bổ nhiệm lại:Thủ tục bổ nhiệm lại kế toàn trưởng, phụ trách kế toán sẽ được thực hiện tương tự như quy trình bổ nhiệm kế toàn trưởng, phụ trách kế toán.Thời điểm xem xét:Người đứng đầu đơn vị kế toán phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại ít nhất 90 ngày trước khi hết thời hạn bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm lại phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.Bổ nhiệm sau thời hạn nghỉ hưu:Đối với kế toàn trưởng, phụ trách kế toán là công chức, viên chức, khi hết thời hạn bổ nhiệm và gần thời điểm nghỉ hưu, có quy định kéo dài thời gian giữ chức danh cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán là gì?Trả lời: Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán là một văn bản chính thức do cấp quản lý có thẩm quyền ban hành để chỉ định người sẽ giữ trách nhiệm quản lý và thực hiện các công việc kế toán trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp.Câu hỏi: Quy định về người phụ trách kế toán như thế nào?Trả lời: Quy định về người phụ trách kế toán bao gồm các quy tắc, quyền lợi, và trách nhiệm của người đảm nhiệm vị trí này, được xác định bởi các văn bản pháp luật và quy định nội bộ của tổ chức. Nó cũng mô tả các yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho người giữ vị trí này.Câu hỏi: Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp như thế nào?Trả lời: Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp bao gồm việc lập hồ sơ đề nghị, thẩm định hồ sơ bởi cơ quan có thẩm quyền, và quyết định bổ nhiệm do người đứng đầu đơn vị hoặc cơ quan quản lý cấp cao ban hành. Quy trình này đảm bảo đội ngũ kế toán đủ chất lượng và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.Câu hỏi: Nhiệm vụ của phụ trách kế toán là gì?Trả lời: Nhiệm vụ của phụ trách kế toán là quản lý và thực hiện công việc kế toán trong đơn vị, đảm bảo sự chính xác, minh bạch, và tuân thủ các quy định pháp luật. Phụ trách kế toán cũng chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính và hỗ trợ kiểm toán nếu cần thiết.Câu hỏi: Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng làm thế nào?Trả lời: Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng bao gồm việc thực hiện quy trình đánh giá, xem xét hồ sơ, và ban hành quyết định bổ nhiệm lại. Thời điểm xem xét và quyết định bổ nhiệm lại phải tuân theo các quy định pháp luật và đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình quản lý nhân sự.